Y-sukupolvi työelämässä – millaisia odotuksia heillä on?

17.06.2015 | Poola Isomäki | 4 min luettava

Jo pitkään on puhuttu siitä, kuinka työelämään on jalkautumassa uusi, aikaisemmista eroava Y-sukupolveksikin kutsuttu joukko. Y-sukupolven edustajat ovat urbaanin, yltäkylläisyyden sekä globaalin markkina- ja mediakulttuurin kasvatteja, jotka elävät kutistuneessa maailmassa. He ajattelevat globaalisti ja ovat verkostoituneet laajasti. Heidän odotuksensa työstä, johtamisesta ja työyhteisön toiminnasta poikkeavat aikaisempien sukupolvien odotuksista. Samaan aikaan lähtökohdat työelämään ovat yhteiskunnallisesti täysin erilaiset aikaisempiin sukupolviin verrattuna.

Y-sukupolven on täytynyt muuttua ja on edelleenkin muututtava markkinoiden mukana. Heitä usein luonnehditaan kärsimättömiksi, mutta tämän lisäksi he ovat nopeita, omiin kykyihinsä luottavia, yrittäjähenkisiä, tietoteknisesti osaavia, verkostoitumistaitoisia, vapaa-aikaa arvostavia, ympäristötietoisia ja –vastuullisia sekä ryhmähenkisiä.

Miten näitä tiedostavia multitalentteja on sitten mahdollista sitouttaa nykyisiin ja tuleviin työpaikkoihin? Toisin sanoen, millaiset puitteet työelämän tulisi tarjota, jotta he eivät lähtisi etsimään jotain parempaa?

Viime syksynä Helsingin yliopistosta valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia odotuksia Y-sukupolveen kuuluvat yliopisto-opiskelijat työhön kohdistavat. Kyseisen tutkimuksen päätulokset voi jaotella neljään teemaan, jotka ovat kaikki yhteydessä toinen toisiinsa. Tämän tutkimuksen tulokset mukailevat melko pitkälti aTalentin itse tekemää rekrytointitutkimusta syksyllä 2014.

Joustavuus

Työolosuhteiden odotetaan ja niiden toivotaan olevan joustavia. Y-sukupolven edustajat haluaisivat paljon vapauksia työn tekemiseen niin ajankohdallisesti, sisällöllisesti kuin suorituspaikallisesti. Samaan aikaan he ovat erittäin valmiita sitoutumaan työhönsä sataprosenttisesti ja uhraamaan paljon myös vapaa-ajastaan. Omasta joustavuudestaan he toivovat vastineeksi joustoa myös työnantajan puolelta. He toivovat luottamusta omiin taitoihinsa ja itsenäistä työotetta tehden kuitenkin paljon yhteistyötä muiden kanssa.

Palautteen saaminen & kehittymismahdollisuudet

Y-sukupolvilaiset haluavat tehdä itselleen mielekästä työtä. Työn täytyy tarjota heille haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. Rutiiniluontoisia tehtäviä ei jakseta kovin pitkään. Jokainen heistä haluaa vaikutusmahdollisuuksia omaan tekemiseensä. Toiveena on, että työnantaja tarjoaisi lähinnä raamit työn ympärille ja he saisivat itse suunnitella toteutustapansa. Työn tulisi myös tarjota yhteistyömahdollisuuksia. He eivät halua työskennellä yksin, vaikka toivovatkin itsenäistä työotetta. He toivovat saavansa rehellistä palautetta niin vertaisiltaan kuin esimiehiltäänkin. Tätä kautta heidän on mahdollista seurata omaa kehitystään ja saada tietoa siitä, kuinka hyvin he täyttävät odotuksia, joita heihin on kohdistettu.

Nopeus/Vaihtelevuus

Internet on mahdollistanut välittömien vastausten saamisen ja nopeat reaktiot. Välittömien tapahtumien ympäristössä eläminen voi ottaa jotkut Y-sukupolvilaiset täysin valtaansa. Monet haluaisivatkin työuriensa etenevän samalla kiivaalla tahdilla kuin muunkin elämänsä. Tähän he tarvitsevatkin työnantajaltaan juurikin jo perään kuulutettua jatkuvaa palautetta. Tämä edesauttaa lojaalisuutta työnantajaa kohtaan, koska palautteen saaminen auttaa heitä tuntemaan itsensä hyödylliseksi yritykselle ja parantaa heidän ammatillista itsetuntoaan. Työn uskotaan vaativan yhä enemmän ja enemmän tavoitettavissa olemista myös virallisen työajan ulkopuolella. Tämäkin viittaa nopeuden normiin, kun työpuheluihin tai –sähköposteihin vastataan iltaisin sekä lomilla. He uskovat, että vastaukset on saatava nopeasti, jotta asiat saadaan etenemään nopeasti.

Työ osana identiteettiä

Työhön ollaan valmiita panostamaan paljon ja uhraamaan niin omaa aikaa kuin laittamaan omaa henkilökohtaista persoonaa peliin. Y-sukupolvilaiset kokevat tekevänsä töitä omilla yksilöllisillä taidoillaan, osaamisellaan, motivaatiollaan sekä tunteillaan. Työ mielletään osaksi omaa identiteettiä, joka heijastaa heidän omia valintojaan ja persoonaa; heidän mukaansa se kertoo ihmisestä paljon, mitä hän tekee ja miksi.

Työelämä on siis muuttumassa, mikäli tämän päivän nuoria ammattilaisia on uskominen! Miten työnantajat aikovat vastata tähän muutokseen?

Lähteet:

Tapscott, Don (2010) Syntynyt digiaikaan. Porvoo: WSOYpro Oy.

Vesterinen, Pirkko-Liisa (2011) Y-sukupolvi johdettavana. Teoksessa Vesterinen, Pirkko-Liisa & Suutarinen, Marjaana (toim.) Y-sukupolvi työ(elämä)ssä. Vantaa: Hansaprint. 115 – 128.

Uutta blogissa

#rekrycast podcastin kolmannessa jaksossa käydään läpi parhaat vinkit kesätöitä varten niin työnhakijoille kuin työnantajillekin.

#rekrycast podcastin toisessa jaksossa Jesse ja Outi puhuvat neljästä tärkeimmästä rekrytoinnin trendistä vuodelle 2019.

Katso lista Slushin parhaista puheista ja paneeleista rekrytoijille ja tiimien rakentajille.

Tilaa uutiskirjeemme

Tuoreimmat uutiset nuorten ammattilaisten rekrytoinnista, employer brandingista ja rekrytoinnin kehityksestä.

Hyväksyn Tietosuojaselosteen