aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Perheystävällisyys on tärkeä työnhakukriteeri – ja siksi myös työnantajan etu

28.03.2023 | Mikko Matikka | Lukuaika 5 min

Perheystävällinen työyhteisö on myös tasa-arvoinen työyhteisö. Siksi jokaisen työnantajan tulisi arvioida, kohdellaanko työympäristössä kaikkia tasapuolisesti sukupuoleen ja perhetilanteeseen katsomatta.

Tässä blogissa avaamme avainlöydöksiä loppuvuonna 2022 toteuttamastamme perhe- ja työelämätutkimuksesta, jossa selvitimme suomalaisten ajatuksia sekä kokemuksia työelämän ja perheen yhteensovittamisesta.

Löydös 1:  Puolet korkeakoulutetuista pitää perheystävällisyyttä tärkeänä kriteerinä etsiessään uutta työpaikkaa

Perheystävällinen työyhteisö on työnantajille tärkeä kilpailuetu, sillä noin puolet (49 %) korkeakoulutetuista pitää perheystävällisyyttä tärkeänä kriteerinä etsiessään uutta työpaikkaa. Naisista näin ajattelee 48 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia.

Perheasiat vaikuttavat etenkin naisten sekä asiantuntijoiden ja johtajien kohdalla siihen, kuinka rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin tartutaan: naisista yli neljännes (27 %) on jättänyt hakematta haluamaansa työpaikkaa perhesyistä, kun miehistä näin on tehnyt vain 16 prosenttia. Luku on vielä suurempi naispuolisten asiantuntijoiden ja johtajien kohdalla, peräti 35 prosenttia.

Moni myös jättää ottamatta uuden työpaikan vastaan perhesyistä. Näin on tehnyt naisista 20 prosenttia ja miehistäkin 13 prosenttia. Lisäksi naisista 19 prosenttia ja miehistä 11 prosenttia on kieltäytynyt vastuullisemmista työtehtävistä perheeseen liittyvistä syistä.aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Perheystävällisyys on tärkeä kriteeri korkeakoulutetuille työnhaussa, joten viimeistään tämän pitäisi herättää työnantajat pohtimaan, tarjoavatko he perheystävällisen työympäristön, joka kohtelee tasapuolisesti kaikkia sukupuoleen ja perhetilanteeseen katsomatta.

Niklas Huotari, toimitusjohtaja

Löydös 2: Reilu neljännes suomalaisista kokee työpaikkailmoitusten suosivan perheettömiä

Tasa-arvoinen työelämä huomioi yksilöiden erilaiset ominaisuudet ja elämäntilanteet jo rekrytoinnin alkumetreiltä asti. Jo työpaikkailmoituksessa voidaan ilmaista joustavuutta, joka mahdollistaa työn sovittamisen erilaisiin perhetilanteisiin. Jos ilmoituksessa puolestaan listataan lähinnä työntekijään kohdistuvia vaatimuksia, voi potentiaaliselle hakijalle välittyä mielikuva työkulttuurista, joka ei taivu erilaisten elämäntilanteiden vaatimiin liukuviin joustoihin.

Reilu neljännes (27 %) suomalaisista kokeekin työpaikkailmoitusten suosivan perheettömiä. Kokemukset perheettömien suosimisesta ovat yleisempiä naisten (33 %) kuin miesten (22 %) keskuudessa.

aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Jo ilmoituksessa olisi hyvä kertoa työkulttuurista: miten työntekijä pystyy itse hallitsemaan työtä, onko esimerkiksi mahdollisuutta osa-aikatyöhön tai liukuviin joustoihin. Myös johtamiskäytänteitä kannattaa avata kertomalla, kuinka paljon lähiesihenkilön tukea on saatavilla ja tehdäänkö työtä tiimissä.

Jenni Tontti, Head of HRaaS

Löydös 3: Enemmistö kokee, että työpaikalla voi puhua avoimesti perheasioista – koeajalla sitä kuitenkin arastellaan

Perheystävällisessä työyhteisössä työntekijät kokevat turvalliseksi puhua kollegoiden tai esihenkilöiden kanssa myös perheasioista. Positiivista on, että selkeä enemmistö suomalaisista (naisista 84 % ja miehistä 76 %) on sitä mieltä, että heidän työpaikallaan voi puhua avoimesti myös perhe-elämästä. Täysin varauksetta perheasioista ei kuitenkaan uskalleta puhua – etenkään koeajalla tai työhaastattelussa. Erityisesti naiset (22 %) arastelevat perheasioista puhumista ollessaan koeajalla (miehet 9 %). Lisäksi 35 prosenttia naisista ja peräti 38 prosenttia miehistä on kokenut syyllisyyttä jättäessään kertomatta perheenlisäyssuunnitelmista työhaastattelussa.

Osa puolestaan kokee, ettei työpaikka ole oikea foorumi perhepuheelle: 32 prosenttia naisista ja 38 prosenttia miehistä vastasi, etteivät perheasiat heidän mielestään kuulu lainkaan työpaikalle.

Positiivisena loppukaneettina tutkimuksen perheystävällisistä löydöksistä on se, että merkittävä osa suomalaisista (80 %) laittaa perheen työn edelle – ja perhe koetaan motivoivaksi tekijäksi myös työelämässä (60 %).


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Pienten lasten vanhempien on haastavaa täysin välttyä poissaoloilta. Naispuoliset työntekijät voivat arastella aihetta erityisesti siksi, että yhteiskunnassamme elää yhä vahva olettamus siitä, että äiti jää kipeän lapsen kanssa kotiin. Työnantaja voi madaltaa kynnystä konkreettisilla toimilla perhemyönteisyyden edistämiseksi kuten tarjoamalla sairaan lapsen hoitopalvelua ja panostamalla esihenkilötyöhön.

Anna-Katariina Parkkasaari, HR Consultant


Miten teidän työpaikalla perheystävällisyys toteutuu? Ota yhteyttä!


Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja